Generalforsamling den 13. marts kl 19.30 på Månen

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

i Haderslev Arkiv- og Museumsforening

    onsdag den 13. marts, 2024, kl. 19.30,

         på Månen, Bispen, Bispebroen 3, 6100 Haderslev.

 Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning, herunder beretning om forlagets virksomhed.

3. Forelæggelse af foreningens reviderede regnskab til godkendelse.

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Forelæggelse af forlagets reviderede regnskab til godkendelse.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (3 eller 4), 2 suppleanter, revisor og revisorsuppleant.

7. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse).

8. Eventuelt.

 Beslutninger på generalforsamlingen afgøres ved simpel stemmeflerhed blandt de fremmødte medlemmer. Dirigenten træffer alene alle afgørelser med hensyn til generalforsamlingens afvikling, herunder stemmeafgivelse.

 Efter generalforsamlingen serverer foreningen kaffe og kage, og derefter vil arkivchef Bent Vedsted Rønne, Historisk Arkiv for Haderslev Kommune, fortælle om arkivets udfordringer nu og i fremtiden. 

Venlig hilsen

Bestyrelsen.